ชื่อ - นามสกุล :นายโสภณ กิมจันทร์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารสถานที่